Loading...
Προσφορά!

ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

13,00 

Στην σημερινή κοινότητα του Χονδρά και σύντομα τμήμα του Δήμου Ορεστιάδος του Νομού Έβρου, όπου γεννήθηκα και της οποίας εξακολου­ θώ να είμαι δημότης, απέκτησα τις πρώτες εμπειρίες της κοινοτικής ζωής, οι οποίες με δίδαξαν ότι οι βασικές αυτές «κυψέλες» της τοπικής αιποδιοί- κησης ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι κυριότεροι πόλοι έκφρασης, ορ­ γάνωσης και λειτουργίας των «τοπικών κοινωνιών» της πατρίδας μας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το μήνυμα της αρχαιότητας, το οποίο διαβιβάσθηκε στους νεωτέρους ως ιστορική παρα­ καταθήκη διαμέσου της αρχαίας Εκκλησίας του Δήμου, η οποία αποτέλεσε ανέκαθεν ένα «εργαστήρι της δημοκρατίας», το αληθινό, δηλαδή, βήμα (ίοηιιη) αντιμετώπισης των πόσης φύσεως προβλημάτων των πολιτών του δήμου.
Η κατοπινή μου επαφή με ορισμένους τοπικούς άρχοντες σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών (1983-1988). μου μετέφερε το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα έχει αναβαθμίσει το ρόλο των δήμων και των κοινοτήτων σε ένα αποφασι­ στικό ρόλο διαχείρισης όλων των τοπικών υποθέσεων.
Η πρόσληψή μου, στη συνέχεια, από το Υπουργείο των Εσωτερικών, ένα κομβικό για την οργάνωση και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης Υπουργείο, στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα, πριν από έξι ακριβώς χρόνια, μου έδωσε τη δυνατότητα να αφουγκραστώ το «σφυγμό» της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, μιας αυτοδιοίκησης η οποία αντιμετωπίζει στις μέρες μας δύο τάσεις έκφρασης: α) η πρώτη έχει χαρακτήρα εθνικό και ανταποκρίνεται στη μεγαλύτερη και πλέον φιλόδοξη μεταρρυθμιστική προσπάθεια από κα­ ταβολής του νέου Ελληνικού Κράτους, αυτή της ίδρυσης και υλοποίησης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης καθώς και της μελλοντικής υποχρεωτικής συ­ νένωσης των Κοινοτήτων σε Δήμους, η οποία άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά από τις αρχές του 1995 και πρόκειται να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον, β) η δεύτερη έχει σχέση με τον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκφράσθηκε κατά κύριο λόγο μέσα από την υλοποίηση, από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεσμικού κοινοτικού οργάνου συμμετοχής των αιρετών αρχόντων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης των χωρών-μελών στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Στον ίδιο κοινοτικό χώρο οι αρμο­ διότητες και οι δραστηριότητες των αιρετών αρχόντων έχουν λάβει ουσια­ στικές διαστάσεις μέσα από τη δημοκρατική αρχή της επικουρικότητας, τη συμμετοχή σε απευθείας υλοποίηση πολυάριθμων κοινοτικών προγραμμά­ των από δήμους και κοινότητες καθώς και την υιοθέτηση της αδελφοποίη­ σης, ενός θεσμού που στον ευρωπαϊκό χώρο έχει λάβει εκτεταμένες διαστά­ σεις.
Η εμπειρία μου αυτή μέσα από τους μηχανισμούς του Υπουργείου, στα πλαίσια της εκπόνησης υπηρεσιακών μελετών και εκθέσεων, αυξήθηκε α­ κόμα περισσότερο όταν, κατ’ αρχήν, τον Απρίλιο του 1995 μου ζητήθηκε κατόπιν εντολής του αρμοδίου Υπουργού των Εσωτερικών η υποστήριξη του έργου των Ελληνικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευ­ ρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της σύστασης ενός σχετικού Γραφείου στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προέκυψε από την εμπειρία μου αυτή ήταν ότι η συμβολή των τοπικιόν αρχών στην υλοποίηση μιας δημοκρατικής Ευρώπης των λαών περνάει, αναμφισβήτητα, μέσα από την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα πλαίσια αυτά, η εκπόνηση του πονήματος αυτού αποτελεί για μένα μια σημαντική διπλή πρόκληση, πρόκληση εθνική από τη μία πλευρά αλλά ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή. Τις δύο αυτές προκλήσεις, άλλοτε σύγχρονό- μενες και άλλοτε συνεργαζόμενες, προσπάθησα να αποτυπώσοι σε σχετική μελέτη που μου ζητήθηκε, στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφοκτης «Κλεισθένης», το Δεκέμβριο του 1995.
Η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός της μελέτης αυτής με περισσότερα στοιχεία ευρωπαϊκής, κατά βάση, προέλευσης, με οδήγησαν στην ωριμότε­ ρη σκέψη της συγγραφής του παρόντος βιβλίου, ως ενός εγχειριδίου-«οδη- γού» καταγραφής των κυριοτέρων προβλημάτων της τοπικής και περιφε­ ρειακής αυτοδιοίκησης σε εθνική αλλά και ευρωπαϊκή κλίμακα. Ο οδηγός αυτός, που αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας προσπάθειας, παραδίδεται στο αναγνωστικό κοινό με την ελπίδα μιας ελάχιστης συμβολής στην αντιμετώ­ πιση των εθνικών και ευρωπαϊκών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθη­ μερινά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στο χώρο της αυτοδιοίκησης.

Περιγραφή

Στην σημερινή κοινότητα του Χονδρά και σύντομα τμήμα του Δήμου Ορεστιάδος του Νομού Έβρου, όπου γεννήθηκα και της οποίας εξακολου­ θώ να είμαι δημότης, απέκτησα τις πρώτες εμπειρίες της κοινοτικής ζωής, οι οποίες με δίδαξαν ότι οι βασικές αυτές «κυψέλες» της τοπικής αιποδιοί- κησης ήταν, είναι και θα παραμείνουν οι κυριότεροι πόλοι έκφρασης, ορ­ γάνωσης και λειτουργίας των «τοπικών κοινωνιών» της πατρίδας μας από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το μήνυμα της αρχαιότητας, το οποίο διαβιβάσθηκε στους νεωτέρους ως ιστορική παρα­ καταθήκη διαμέσου της αρχαίας Εκκλησίας του Δήμου, η οποία αποτέλεσε ανέκαθεν ένα «εργαστήρι της δημοκρατίας», το αληθινό, δηλαδή, βήμα (ίοηιιη) αντιμετώπισης των πόσης φύσεως προβλημάτων των πολιτών του δήμου.
Η κατοπινή μου επαφή με ορισμένους τοπικούς άρχοντες σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών (1983-1988). μου μετέφερε το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα έχει αναβαθμίσει το ρόλο των δήμων και των κοινοτήτων σε ένα αποφασι­ στικό ρόλο διαχείρισης όλων των τοπικών υποθέσεων.
Η πρόσληψή μου, στη συνέχεια, από το Υπουργείο των Εσωτερικών, ένα κομβικό για την οργάνωση και τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης Υπουργείο, στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα, πριν από έξι ακριβώς χρόνια, μου έδωσε τη δυνατότητα να αφουγκραστώ το «σφυγμό» της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, μιας αυτοδιοίκησης η οποία αντιμετωπίζει στις μέρες μας δύο τάσεις έκφρασης: α) η πρώτη έχει χαρακτήρα εθνικό και ανταποκρίνεται στη μεγαλύτερη και πλέον φιλόδοξη μεταρρυθμιστική προσπάθεια από κα­ ταβολής του νέου Ελληνικού Κράτους, αυτή της ίδρυσης και υλοποίησης της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης καθώς και της μελλοντικής υποχρεωτικής συ­ νένωσης των Κοινοτήτων σε Δήμους, η οποία άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά από τις αρχές του 1995 και πρόκειται να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον, β) η δεύτερη έχει σχέση με τον Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και προσανατολισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκφράσθηκε κατά κύριο λόγο μέσα από την υλοποίηση, από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεσμικού κοινοτικού οργάνου συμμετοχής των αιρετών αρχόντων της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης των χωρών-μελών στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Στον ίδιο κοινοτικό χώρο οι αρμο­ διότητες και οι δραστηριότητες των αιρετών αρχόντων έχουν λάβει ουσια­ στικές διαστάσεις μέσα από τη δημοκρατική αρχή της επικουρικότητας, τη συμμετοχή σε απευθείας υλοποίηση πολυάριθμων κοινοτικών προγραμμά­ των από δήμους και κοινότητες καθώς και την υιοθέτηση της αδελφοποίη­ σης, ενός θεσμού που στον ευρωπαϊκό χώρο έχει λάβει εκτεταμένες διαστά­ σεις.
Η εμπειρία μου αυτή μέσα από τους μηχανισμούς του Υπουργείου, στα πλαίσια της εκπόνησης υπηρεσιακών μελετών και εκθέσεων, αυξήθηκε α­ κόμα περισσότερο όταν, κατ’ αρχήν, τον Απρίλιο του 1995 μου ζητήθηκε κατόπιν εντολής του αρμοδίου Υπουργού των Εσωτερικών η υποστήριξη του έργου των Ελληνικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευ­ ρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της σύστασης ενός σχετικού Γραφείου στο Υπουργείο των Εσωτερικών. Το σημαντικότερο συμπέρασμα που προέκυψε από την εμπειρία μου αυτή ήταν ότι η συμβολή των τοπικιόν αρχών στην υλοποίηση μιας δημοκρατικής Ευρώπης των λαών περνάει, αναμφισβήτητα, μέσα από την αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα πλαίσια αυτά, η εκπόνηση του πονήματος αυτού αποτελεί για μένα μια σημαντική διπλή πρόκληση, πρόκληση εθνική από τη μία πλευρά αλλά ταυτόχρονα και ευρωπαϊκή. Τις δύο αυτές προκλήσεις, άλλοτε σύγχρονό- μενες και άλλοτε συνεργαζόμενες, προσπάθησα να αποτυπώσοι σε σχετική μελέτη που μου ζητήθηκε, στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφοκτης «Κλεισθένης», το Δεκέμβριο του 1995.
Η εμβάθυνση και ο εμπλουτισμός της μελέτης αυτής με περισσότερα στοιχεία ευρωπαϊκής, κατά βάση, προέλευσης, με οδήγησαν στην ωριμότε­ ρη σκέψη της συγγραφής του παρόντος βιβλίου, ως ενός εγχειριδίου-«οδηγού» καταγραφής των κυριοτέρων προβλημάτων της τοπικής και περιφε­ ρειακής αυτοδιοίκησης σε εθνική αλλά και ευρωπαϊκή κλίμακα. Ο οδηγός αυτός, που αποτελεί προϊόν μακροχρόνιας προσπάθειας, παραδίδεται στο αναγνωστικό κοινό με την ελπίδα μιας ελάχιστης συμβολής στην αντιμετώ­ πιση των εθνικών και ευρωπαϊκών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθη­ μερινά οι τοπικές και περιφερειακές αρχές στο χώρο της αυτοδιοίκησης.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ”

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Quick Navigation
×